มอก. 1195-2536 คืออะไร?

viper adapter tisi

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมก.) กำหนดให้ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1195-2536 โดยมีขอบข่ายครอบคลุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งจ่ายไฟประธานโดยตรงหรือทางอ้อมสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1195-2536 จำนวน 15 รายการ ได้แก่

 1. 1. เครื่องรับวิทยุ
 2. 2. เครื่องรับโทรทัศน์
 3. 3. เครื่องขยายสัญญาณ
 4. 4. เครื่องเล่นเทป
 5. 5. เครื่องเล่นเทปภาพ
 6. 6. เครื่องเล่นซีดี
 7. 7. เครื่องเล่นวีซีดี
 8. 8. เครื่องเล่นดีวีดี
 9. 9. เครื่องเล่นวีดีโอเกมส์
 10. 10. เครื่องขยายสัญญาณสายอากาศ
 11. 11. ตู้ลำโพง
 12. 12. ไมโครโฟนและเครื่องรับสัญญาณ
 13. 13. เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
 14. 14. เครื่องจ่ายไฟฟ้า (Supply-Apparatus)
 15. 15. ตัวแปลงไฟ (Adaptor)

ดังนั้น ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย สินค้าดังกล่าวจำเป็นต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ สมอ. กำหนด ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค